Risico-Consult.NL, gevestigd aan Doctor Stassenstraat 30, 6191 VP BEEK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.risico-consult.nl
Doctor Stassenstraat 30
6191 VP BEEK

+31 6 37160010

Remy Grandjean is de Functionaris Gegevensbescherming van Risico-Consult.NL
Hij is te bereiken via info@risico-consult.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Risico-Consult.NL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :
Risico-Consult.NL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
burgerservicenummer (BSN)
verzuimpercentage
aantal personeelsleden
aantal in WIA

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Risico-Consult.NL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Voor het uitvoeren van de overeenkomst
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Risico-Consult.NL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Risico-Consult.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Risico-Consult.NL) tussen zit.
Risico-Consult.NL gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Libre Office: Tekstverwerking en calculatie, presentaties maken
OS 10 of hoger: Os computer Systeem
e-boekhouden.nl: E-boekhouden voor het maken van offerte’s en voor facturatie.
Google Business: E-mail verkeer, agenda
Google Drive: Opslaan en backup bestanden
Tools van Platform R&E.nl: Opstellen RI&E verplichting Arbo wetgeving

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Risico-Consult.NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 8 jaar voor alle gegevens volgend op het boekjaar na uw laatste opdracht. I.v.m. geldigheid RIE (5 jaar) en Belastingen (bewaartermijn 7 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden:
Risico-Consult.NL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht is ook de verwerkers overeenkomst zoals op deze website staat van toepassing om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies;
Of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hiervoor staat een separate cookie verklaring op deze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Risico-Consult.NL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@risico-consult.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten over privacy:
Risico-Consult.NL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Risico-Consult.NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan identiek als in de verwerkingsovereenkomst. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@risico-consult.nl

Scroll to Top