Algemene Diensten (levering)voorwaarden van Risico-Consult.nl versie 1.0 D.D. 23 mei 2018

artikel 1 — Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Risico Consult NL, hierna te noemen: “RC”, en een Opdrachtgever hierna te noemen “OG” waarop RC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RC, voor de uitvoering waarvan door RC derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van RC en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van OG of andere partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RC en de OG zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien RC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

artikel 2 — Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van RC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. RC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de OG redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, kosten van externe deskundigen waaronder toetsing door een kerndeskundige en kosten die gemaakt moeten om een branche RI&E te mogen gebruiken tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is RC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RC anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht RC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 — Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen RC en de OG wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de OG RC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. RC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. RC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. RC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de Wet Financieel Toezicht en artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door RC of door RC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de OG of een door de OG aangewezen locatie, draagt de OG kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Levering van diensten geschiedt af bedrijf van RC. De OG is verplicht de diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de OG afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan wel onjuiste informatie, dan is RC gerechtigd de diensten op te slaan voor rekening en risico van de OG. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering dan wel gemis van een verwacht voordeel gaat op de OG over op het moment waarop de rapportage aan de OG ter beschikking staat.
7. RC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan RC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de OG de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. De OG draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de OG redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en naar waarheid aan RC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RC zijn verstrekt, heeft RC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de OG in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de OG de gegevens aan RC ter beschikking heeft gesteld. RC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RC is uitgegaan van door de OG verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de OG, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. RC zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De OG aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is RC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen RC bevoegde persoon en de OG akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van RC op en is voor de OG geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan RC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13. Indien de OG in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens RC gehouden is, dan is de OG aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van RC daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien RC met de OG een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is RC niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de OG in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de OG die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij RC:
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op RC rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
– of, bij levering van een dienst, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 — Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. RC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de OG de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst RC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de OG de verplichtingen niet zal nakomen, indien de OG bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de OG niet langer van RC kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is RC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van RC kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RC op de OG tegen het tarief exclusief gegeven kortingen onmiddellijk opeisbaar. Indien RC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien RC tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de OG toerekenbaar is, is RC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de OG zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is RC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de OG, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door RC, zal RC in overleg met de OG zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de OG toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor RC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de OG in rekening gebracht. De OG is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij RC anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de OG, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de OG niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het RC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van RC op de OG zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de OG een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventueel gegeven kortingen en aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de OG in rekening worden gebracht.

artikel 5 — Overmacht
1. RC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de OG indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RC of van derden daaronder begrepen. RC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RC zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. RC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel RC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat vermeerdert met gegeven kortingen te factureren. De OG is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 — Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door RC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door RC aangegeven. RC is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de OG in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de OG van rechtswege in verzuim. De OG is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de OG in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indie OG in verzuim is mag RC na de eerste herinnering de gegeven kortingen laten vervallen als ware ze nooit gegeven zonder dat de OG hiervoor eerst in kennis is gesteld.
3. RC heeft het recht de door OG gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. RC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de OG een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. RC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De OG is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan RC verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De OG die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de OG in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de OG. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien RC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de OG worden verhaald. De OG is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 — Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst RC geleverde blijft eigendom van RC totdat de OG alle verplichtingen uit de met RC gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door RC geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De OG is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De OG dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van RC veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de OG verplicht om RC daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval RC zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de OG bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan RC en door RC aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RC zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 — Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door RC te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op diensten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de OG zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. RC kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren diensten of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door RC verstrekte garantie een dienst betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien RC geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) het niet opvolgen van adviezen, toetsingen, keuringen en aanbevelingen et cetera.
4. De OG is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de rapportage hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de OG te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen wetgever er aan stelt of/en die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan RC te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan RC te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat RC in staat is adequaat te reageren. De OG dient RC in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de OG tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De OG blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken en hetgeen waartoe hij RC opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de OG geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal RC de gebrekkige dienst binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de OG, ter keuze van RC, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de OG voldoen. In geval van vervanging is de OG gehouden om de vervangen zaak aan RC te retourneren en de eigendom daarover aan RC te verschaffen, tenzij RC anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van RC daardoor gevallen, integraal voor rekening van de OG.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij kosten, aan de OG in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens RC en de door RC bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 — Aansprakelijkheid
1. Indien RC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. RC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RC is uitgegaan van door of namens de OG verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien RC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RC beperkt tot maximaal anderhalf maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van RC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. RC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de OG aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. RC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RC of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8. Tevens is volgend exoneratiebeding ten alle tijde van toepassing: De door RC opgenomen samenvatting en constateringen berusten op de door OG verschafte gegevens of zijn door de RC (visueel) waargenomen. Onjuistheden, niet tijdig opvolgen van adviezen en aanbevelingen door OG of onvolledigheden kunnen niet aan RC worden verweten, OG is en blijft ten alle tijde als enige verantwoordelijk.

artikel 10 — Vrijwaring
1. De OG vrijwaart RC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan RC toerekenbaar is. Indien RC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de OG gehouden RC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de OG in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de OG.

artikel 11 — Intellectuele eigendom
1. RC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. RC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de OG ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 — Privacy
1. RC verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant zijnde de OG verder te noemen OG wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en RC als verwerker verder te noemen RC. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door RC ten behoeve van OG staan in de Bijlage Gegevensverwerking versie.1.0 en bijlagen 1a t/m 1c (de verwerkingsovereenkomst) Versie 1.0 D.D. 23 mei 2018 van deze Algemene Voorwaarden.
2. RC verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. RC is verwerker ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van RC is te raadplegen via www.Risico-consult.nl/privacy-verklaring.html.
3. RC is niet verantwoordelijk voor de manier waarop andere partijen zoals o.a. UWV, belastingdienst of de Inspectie’s SZW en ILT, verzekeraars en arbodiensten persoonsgegevens verwerken bij controles. Daarvoor dient Klant het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

artikel 13 — Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in het gerechtelijke arondisiment van RC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft RC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14 — Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond en te vinden op mijn website www.risico-consult.nl
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie bij de Kamer van Koophandel.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Scroll to Top